01
01
Damara
02
02
(A. Einstein)
03
03
(W. Blake)
04
04
Darčekové poukážky

Eurona

Vytlačiť

 

EURONA s.r.o.,

 

Riešite nečistoty, ktoré sa nedajú vyčistiť? Škvrny na bielizni, ktoré sa nedajú vyprať? Máte citlivú pokožku, trápia Vás ekzémy a alergie? Už nemusia :-).  Chcete upratovať zdravo, voňavo, takmer bezprácne a bez zbytočnej  chémie? Zaujímate sa o ekológiu?

Eurona by Černy je česká firma, ktorá vyrába ekologicky šetrnú bytovú a telovú kozmetiku. Výrobky neobsahujú chlór, formaldehydy, perboráty, fosfáty, parabény.

Kliknite na www.euronabycerny.com a pozrite si výrobky. Pokiaľ Vám vyhovuje viac tlačený katalóg, rada Vám ho pošlem. Ak si prajete vyskúšať vzorky, pokojne ma kontaktujte.

Ak Vás výrobky zaujali a chcete si objednávať pre seba bez 20% marže, zadajte pri vyplňovaní Vašich registračných údajov na stránke  www.euronabycerny.com heslo pre hosťa: 421-571 087 8901 a môžete výrobky objednávať bez 20% marže už od prvej objednávky a to kedykoľvek, bez akýchkoľvek povinných odberov. Registrácia Vás k ničomu nezaväzuje, je bezplatná a bez obnovovacích poplatkov.

Dokonca je možné tovar aj vrátiť, ak nebudete spokojní a to pri spotrebovaní 20% obsahu. Poštovné v tomto prípade hradí firma, nie Vy :-).  

Nie som predajca, odporúčam len to, čo sama používam, čo mám rada a čo mi naozaj funguje.

Výrobky som objavila na dovolenke v  ČR.  Bola som naozaj veľmi prekvapená ich jemnosťou a zároveň účinnosťou a tiež úžasnou energiou.   

No a od vtedy skúšam, čo všetko sa dá vyčistiť, aká tvrdohlavá špina odkiaľkoľvek odstrániť. Zisťujem, že je možné naozaj čokoľvek a to celkom "bezbolestne" bez smradu,  chémie, drhnutia, namáčania, predpierania, vyvárania a pod.  A ešte k tomu naozaj za pár centov :-). Napr. jedna pracia dávka vyjde na 0,25 eur a aviváž na 0,13 eur. A to nehovorím o čistiacich prostriedkoch :-)) Niektoré výsledky si môžete pozrieť na fotografiách o ktoré sa podelili rôzni "Eurona pozitív" nadšenci :-)

Filozofia firmy a jej produkty mi nádherne zapadli do konceptu mojej práce. Môžem tak poradiť svojim klientom nie len čo sa týka terapií a životosprávy, pretože všetko so všetkým súvisí. Pozitívne výsledky a odozvy sú hlavne od rodín s deťmi, domácimi miláčikmi  a od citlivých a vnímavých osôb, ktorým nie je jedno, čo dýchajú, v čom perú a čím upratujú domácnosť )).

V prípade akýchkoľvek otázok ma pokojne kontaktujte :-)

FOTO: 

euronaeurona

euronaeurona

eurona

euronaeurona

eurona eurona

 

Reklamačný poriadok

Vytlačiť

 

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka (ďalej OZ) a Obchodného zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorý zakúpený v internetovom obchode www.damara.sk, prevádzkovaného firmou Ing. Zuzana Dlhopolcová – DAMARA, Bystrický rad 1879/53, 960 01 Zvolen (ďalej len predávajúci) a jeho reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

V prípade výskytu akéhokoľvek poškodenia na tovare, sa zoznámte, prosím, s nasledujúcimi podmienkami a postupom pri reklamácii. Reklamácia u nás je jednoduchá, bezproblémová.

 

Zodpovednosť predávajúceho:

 

Pri predaji tovaru, predávajúci zodpovedá za to, že tovar v záručnej dobe má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti  za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii bez zbytočného odkladu podľa zákonom stanovených podmienok. Ak kupujúci uplatní právo na reklamáciu, je predávajúci povinný o nej rozhodnúť bez zbytočného odkladu. V prípade, keď rozhodnutie o zabezpečení reklamácie vyžaduje odborné posúdenie, dohodne predávajúci s kupujúcim lehotu na vybavenie reklamácie.

 

Povinnosti  kupujúceho:

 

Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bez zbytočného odkladu do 24 hodín od prevzatia zásielky. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiáli. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte vonkajšie mechanické poškodenie zásielky, nepreberajte ju a so zástupcom Slovenskej pošty  spíšte škodový zápis a tento si uschovajte. O takejto situácii nás bezodkladne informujte. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, (do 24 hodín od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia a nekompletnosti dodávky uznaná. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s chybným  tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na použitie (uvedené pri každom druhu tovaru na e-shope) a následne sa s týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade, že tovar, ktorý kupujúci reklamuje nemá chybu alebo sa naň nevzťahuje záruka, je povinný uhradiť náklady spojené s dopravou a vybavovaním reklamačného procesu. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

 

Lehota pre uplatnenie reklamácie:

 

Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.  Deň predaja je nutné doložiť  dokladom o kúpe a zaplatení tovaru. Pokiaľ je reklamácia vybavená opravou, doba opravy sa nezapočítava do záručnej doby. Ak je reklamácia vybavená výmenou poškodeného tovaru za tovar nový, beží nová záručná doba odo dňa výmeny(§627/2OZ).

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Upozornenie: farebné prevedenia a odtiene fotografií zobrazené na Vašom monitore sa môžu mierne líšiť od skutočných!

 

Vybavenie reklamácie - odstrániteľná vada:

 

 Ak ide o vadu, ktorú možno opraviť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne opravená (§622OZ). V prípade že kupujúci reklamuje chybu tovaru alebo ich celku, môže predávajúci odstrániť závadu výmenou chybného dielu za nový, bezchybný. Za odstrániteľné vady sa považujú také, kde ich odstránením (opravou, výmenou) neutrpí vzhľad, funkcia ani kvalita. Lehota vybavenia reklamácie je 30 dní od dátumu prevzatia reklamácie. Ak ide o odstrániteľnú chybu môže kupujúci požadovať :

bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby

jeho výmenu, pokiaľ nebol tovar používaný(§623OZ)

 

Vybavenie reklamácie - neodstrániteľná vada:

 

Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré sa nedajú opraviť, alebo by ich opravou utrpel vzhľad, kvalita a funkcia tovaru (§623OZ). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci požadovať:

- primeranú zľavu(§623OZ)

- výmenu tovaru za iný bezchybný(§623/1OZ)

- zrušenie kúpnej zmluvy(623/2OZ)

 

Predávajúci si vyhradzuje právo dodať výmenou za vadný tovar, tovar iný, plne funkčný, kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov.

 

Zánik nároku na uplatnenie reklamácie:

 

Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- ak vypršala u reklamačného tovaru záručná doba (nutné dokladovať)

- ak je tovar mechanicky poškodený (náraz, pád a pod.)

- pri poškodení tovaru pri preprave (nutné riešiť priamo s prepravcom pri prevzatí)

- pri poškodení neodbornou montážou, obsluhou alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar a jeho   súčasti

- ak bol výrobok poškodený nadmerným zaťažením alebo používaný v rozpore so všeobecnými  podmienkami pre daný druh výrobku.

- v prípade neoprávneného zásahu do jeho konštrukcie

- pri poškodení živlami

- ak nie je súčasťou reklamácie kópia dokladu o kúpe tovaru u predávajúceho

 

Oznámenie reklamácie:

 

Reklamáciu nám vždy najprv nahláste telefonicky a potom pošlite písomnou formou ( e-mail, list). Po nahlásení reklamácie počkajte na pokyny ako postupovať. Zistené chyby nám nahláste minimálne do 24 hodín od prevzatia zásielky. Následne bude s Vami dohodnutý spôsob a podmienky riešenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, nebude reklamácia braná do úvahy a bude bezpredmetná. Tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť doporučene na adresu predajcu. Súčasťou reklamácie musí byť:

- poškodený tovar v originálnom balení

- číslo daňového dokladu, resp. jeho kópia

- popis závady

- prípadná fotodokumentácia

 

Tovar, ktorý zašle kupujúci bez týchto náležitostí, je predávajúci oprávnený zaslať späť na jeho náklady. Kupujúci zašle predávajúcemu vadný tovar na svoje náklady. Opravený alebo vymenený tovar posiela predávajúci tiež na svoje náklady. Kupujúci môže doručiť reklamovaný tovar aj osobne. Aj v tomto prípade je nutné mať všetky požadované náležitosti.

 

Záverečné ustanovenia:

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku. Tento reklamačný poriadok je platný odo dňa 01.01.2012 do vydania nového. Všetko ostatné sa riadi Obchodným zákonníkom.

Tlačivo na stiahnutie : "Formulár o reklamácií" . 

COOKIES

Vytlačiť

 

Čo sú cookies

Cookie je malý súbor, ktorý sa z našej webovej stránky ukladá  na pevný - hard disk (vrátane mobilných zariadení) užívateľa - návštevníka. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu (stránka z ktorej návštevník prišiel), stránky - produkty navštevované  na našom webe, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli navštevované a pod. Platnosť/funkčnosť súboru cookies buď vyprší na konci internetovej relácie (po odpojení zariadenia od stránok/internetu) alebo vyprší po určitej obmedzenej dobe.

 

Dôvod použitia

Tieto súbory a informácie sa naša spoločnosť snaží využívať za účelom vylepšovania a rozvoja služieb, ktoré tu ponúkame a poskytujeme. Využitie súboru cookies umožňuje  zlepšovať pre Vás lepšiu užívateľnosť webových stránok a spríjemňuje ich použitie.

 

Ochrana osobných údajov

Súbory cookies používame tak, aby na základe takto získaných informácií/dát nebola osoba užívateľa identifikovateľná, a to ani pri využití ďalších informácií ktoré máme k dispozícií.

Druhy súborov Cookies

Bežne sa vždy s ohľadom na aktuálny vývoj príslušných informačných technológií používame tieto súbory cookies:

(I) Vyžadované – sú dôležité a pomáhajú Vám pohybovať sa po webových stránkach a vidieť určité funkcie. Tieto súbory napríklad zaisťujú uloženie nákupného košíka pri všetkých krokoch procesu uzatvárania objednávky;

(II) Funkčné –  umožňujú zaistiť ešte príjemnejší zákaznícky zážitok. Tieto súbory Vám pomáhajú ukladať a pripomínať Vám nákupný košík a umožňujú vytváranie zoznamov želaní a pod;
 
(III) Výkonnostné –  nám pomáhajú porozumieť nákupnému správaniu našich návštevníkov. To nám umožňuje neustále vylepšovať naše webové stránky, aby pre Vás bolo nakupovanie čo najjednoduchšie a najpríjemnejšie.;
 
(IV) Interakčné –  sa používajú k tomu, aby ste mohli vyjadriť svoj názor – čo si myslíte o našich produktoch, webových stránkach apod. Tieto súbory cookies Vám umožnia vyjadriť sa na sociálnych sieťach tak, že sa Vám naše produkty páčia, alebo že ich odporúčate a porozprávať sa s pracovníkmi našich služieb. Môžete však tiež poradiť naším ostatným (potencionálnym) zákazníkom tým, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenziu;
 
(V) Cielené reklamy – si zapamätajú Vaše preferencie týkajúce sa produktov a nakupovania. Tieto súbory cookies nám umožnia zaisťovať, čo máte radi. Takže keď napríklad prechádzate výsledky hľadania vo vyhľadávači, budú sa zobrazovať reklamy viac týkajúce sa Vašej preferencie.
 

Keď chcete použitie súboru cookies zakázať.

Cookies, ktoré sa na webovej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. 
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. 
Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok. 

Informácie o tom, ako upraviť nastavenia súboru cookies, nájdete v príslušnej časti nápovede Vášho zariadenia či prehliadača. Príklady nastavenia u najužívanejších prehliadačoch sme pre Vás pripravili tu:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe : http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/


 

Transformačné esencie

Vytlačiť
Transformačné esencie svetla.

Transformačné esencie svetla nám lepšie pomáhajú pochopiť zákony univerza a preniesť ich do života.
 Transformačné esencieVyrovnávanie energie: Uvoľňuje krátkodobé, nie chronické disharmónie životnej energie – napr. šok, životná kríza akéhokoľvek druhu, strach, nevoľnosť pri cestovaní, bolesť hlavy, porucha trávenia, intenzívne reverzné reakcie na uzdravovací proces. Je podobná esencii Bachovej esencii Rescue Remedy 

Pradôvera: Pomoc v opätovnom získaní základnej dôvery k životu, ktorá je potrebná k tomu, aby bol človek šťastný, aby uvoľnene čelil všetkým problémom a nenechal sa vyviezť z rovnováhy. 

Životná radosť: Táto esencia povzbudzuje schopnosť radovať sa, hrať sa ako dieťa. Pomáha nám objaviť v sebe svoje vnútorné dieťa a  bezstarostnosť.

Pružnosť: Pomáha ľuďom, ktorí majú veľmi pevne zabehnutý spôsob utvárania svojho života, neobzerajú sa napravo ani naľavo, nie sú tolerantní, neprijímajú školu života, pretože veľmi pevne trvajú na svojich „zásadách“ a postojoch.

Životná sila: Esencia vhodná pre tých, ktorým chýba sila rozvíjať sa a zvládať bežný život. Je tiež vhodná pri rekonvalescencii a obnovení výkonnosti po silných zážitkoch. 

Odpustenie: Niektorí ľudia si sami znepríjemňujú život tým, že nevedia odpúšťať nič a nikomu, čím si opakovane vytvárajú situácie, ktoré im v rôznych oblastiach komplikujú život. Táto esencia je vhodná pre ľudí, ktorí sú strnulí, skúpi, majú strach z odovzdania a neviazanosti. Pomáha pri uvoľnení vzťahov a voľnom prúdení citov vo vzťahoch.

Prijímanie: Esencia je vhodná pre ľudí, ktorí majú problém s prijímaním čohokoľvek, či už je to v rovine hmotnej alebo duchovnej a živia v sebe pocit „Ja si to nezaslúžim, ja to nepotrebujem“. Je vhodná aj pre ľudí, ktorí sú tzv. odolní voči akejkoľvek terapii (pokiaľ nie je vina v terapeutovi).

Božský poriadok: Keď je niečo v človeku chaotické, keď nemôže nájsť svoje miesto vo svete, vhodných priateľov či partnerov. Je vhodná pri všetkom, čo blokuje prirodzený poriadok v tele, duši i duchu. Nie je to všeliek, ale je to základná esencia pre úspešné spracovanie mnohých problémov, prvý krok na správnej ceste. 

Schopnosť lásky: Schopnosť lásky znamená vibrovať v súlade s ostatnými s dôverou a záujmom. Pomáha, keď niekto nevie srdcom prijať seba samého a iných, prejavuje sa lakomstvom, nenávisťou, žiarlivosťou, obavami, domýšľavosťou, závisťou, netolerantnosťou, krutosťou a neprajníctvom.
Schopnosť rezonancie: Esencia vhodná po užívaní esencie “Schopnosť lásky“. Podporuje rozvoj jemnohmotného vnímania a schopnosť prežívať harmonické vzťahy. 

Zmysel života: Zmysel života sa nedá nájsť racionálne, ale dá sa vycítiť a vytušiť. Táto esencia pomáha dať nášmu životu cieľ a smer. Nasmeruje človeka na správnu cestu po ktorej k svojmu cieľu dôjde a to spôsobom, ktorý sa hodí k nemu a k nikomu inému. Takto v správny čas rozpozná výzvy, ktoré keď akceptuje, dostaví sa úspech, uvoľnenie a pochopenie.

Uzemnenie: Táto esencia je vhodná pre absorbovanie nadmerného množstva jemnohmotných vnemov, po meditácii a energetických terapiách. Je vhodná pre ľudí, ktorí majú problém so zvládaním úloh všedného dňa a obyčajné veci života (peniaze, majetok, povolanie, párový vzťah, sex, zdravie...). Je to esencia ako šitá na mieru pre ľudí, ktorí žijú s „hlavou v oblakoch“. Pomáha aj harmonizovať bolesť hlavy a závrate. 

Cesta k nebesám: Je vhodná pre ľudí, ktorí odmietajú všetko, čo by vnieslo prevratné pochopenie do ich života, t.j. pre ľudí, ktorí majú záujem predovšetkým o moc, peniaze, majetok, sex, hmatateľné veci; chýba im kreativita, zvedavosť, vnímavosť, pohyblivosť. 

Prebudenie: Niektorí ľudia sa pohybujú po svete ako v hypnotickom spánku. Nič nechápu, ťažkopádne im o myslí, chovajú sa ako „slon v porceláne“, snívajú s otvorenými očami a keď sa prebudia, myslia väčšinou na katastrofy. Táto esencia aj pomáha pri odstraňovaní a liečení rôznych závislostí, problémov, o ktorých človek rozpráva stále dookola a stále ne nich myslí ako aj pri odstraňovaní závislosti na partnerovi. Môže pomôcť pri každom rozvoji vedomia a pri psychoterapii.

Pripravenosť k uzdraveniu: táto esencia napomáha tým, ktorí majú strach z vlastného vyliečenia na akejkoľvek úrovni, hoci si ho veľmi želajú. V kútiku duše sa však obávajú, „čo ak...“

Humor: Život je ako zrkadlo. Dostávame to najlepšie, keď sa doň usmievame. Humor nás oslobodzuje od izolácie vyvolanej sebaobranou a poskytuje príležitosť k tomu, aby sa nám opäť otvorilo srdce .

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU

 

Copyright 2011 Kurzy, stretnutia, akcie. webmaster: IvkaBan
Free Joomla Theme by Hostgator