Ochrana osobných údajov

Ako zákazníci môjho e-shopu a odberatelia noviniek mi zverujete vaše osobné údaje. Za ich ochranu a bezpečie zodpovedám v zmysle  zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EU 2016/679 (GDPR).

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa ochrany, spracovania a poskytnutia osobných vašich osobných údajov.

1./ Prevádzkovateľ webu: ing. Zuzana Dlhopolcová – DAMARA, A. Hlinku 2556/23, 960 01 Zvolen, IČO: 37552686, DIČ: DIČ:1032755218.

2./ Kontaktdamarazv@gmail.com

3./ Vyhlásenie: Ako prevádzkovateľ webu spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou. Vaše osobné údaje spracúvam len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu. Podľa čl. 13 GDPR plním informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov. Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

4./ Rozsah spracovania osobných údajov:

      a.) registrácia na e-shope a objednávka tovaru: Pre Vašu registráciu a dodanie Vami objednaného tovaru požadujeme ako prevádzkovateľ od Vás nasledovné údaje:

 • meno,  priezvisko, a/alebo názov firmy
 • IČO, DIČ, IČDPH
 • fakturačná adresa a/alebo doručovacia adresa
 • telefónne číslo, e-mailová adresa
 • prihlasovacie meno a heslo

     b.) marketing: Pokiaľ ste mojim zákazníkom, konám tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú.  Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám informačné e-maily len na základe vášho súhlasu na e-mail damarazv@gmail.com. Zaslanie takejto požiadavky je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v stanovenom rozsahu.  V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať písomnou požiadavkou na tej istej e-mailovej adrese.

     c.) vedenie účtovníctva: Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov v zmysle platných právnych predpisov, vrátane zákonnej archivácie.

5./ Poskytnutie osobných údajov tretím osobám:  K vašim osobným údajom má okrem mňa prístup Slovenská pošta, ako prepravca objednaného tovaru a zo zákona orgány štátnej správy. Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to stanovujú zákony a právne predpisy (napr. daňové, obchodné a pod.).  

Pokiaľ sa v budúcnosti rozhodnem využiť iné služby alebo či sprostredkovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania údajov. V takom prípade budem na sprostredkovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych sprostredkovateľov. Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

6./ Vaše práva: V súlade s ochranou Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

Máte právo kedykoľvek podať z dôvodov vyplývajúcich z vašej osobitnej situácie námietku proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby, ktoré sa realizuje na základe § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) Zákona.

ako aj

 • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
 • právo na opravu (§ 22 Zákona),
 • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
 • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
 • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
 • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
 • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27.

Nákupný košík
Návrat hore