Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka (ďalej OZ) a Obchodného zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorý zakúpený v internetovom obchode www.damara.sk, prevádzkovaného firmou Ing. Zuzana Dlhopolcová – DAMARA, A. Hlinku 2556/23, 960 01 Zvolen (ďalej len predávajúci) a jeho reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

V prípade výskytu akéhokoľvek poškodenia na tovare, sa zoznámte, prosím, s nasledujúcimi podmienkami a postupom pri reklamácii. Reklamácia u nás je jednoduchá, bezproblémová.

Zodpovednosť predávajúceho:

Pri predaji tovaru, predávajúci zodpovedá za to, že tovar v záručnej dobe má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti  za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii bez zbytočného odkladu podľa zákonom stanovených podmienok. Ak kupujúci uplatní právo na reklamáciu, je predávajúci povinný o nej rozhodnúť bez zbytočného odkladu. V prípade, keď rozhodnutie o zabezpečení reklamácie vyžaduje odborné posúdenie, dohodne predávajúci s kupujúcim lehotu na vybavenie reklamácie.

Povinnosti  kupujúceho:

Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bez zbytočného odkladu do 24 hodín od prevzatia zásielky. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiáli. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte vonkajšie mechanické poškodenie zásielky, nepreberajte ju a so zástupcom Slovenskej pošty  spíšte škodový zápis a tento si uschovajte. O takejto situácii nás bezodkladne informujte. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, (do 24 hodín od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia a nekompletnosti dodávky uznaná. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s chybným  tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na použitie (uvedené pri každom druhu tovaru na e-shope) a následne sa s týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade, že tovar, ktorý kupujúci reklamuje nemá chybu alebo sa naň nevzťahuje záruka, je povinný uhradiť náklady spojené s dopravou a vybavovaním reklamačného procesu. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Lehota pre uplatnenie reklamácie:

Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.  Deň predaja je nutné doložiť  dokladom o kúpe a zaplatení tovaru. Pokiaľ je reklamácia vybavená opravou, doba opravy sa nezapočítava do záručnej doby. Ak je reklamácia vybavená výmenou poškodeného tovaru za tovar nový, beží nová záručná doba odo dňa výmeny(§627/2OZ).

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Upozornenie: farebné prevedenia a odtiene fotografií zobrazené na Vašom monitore sa môžu mierne líšiť od skutočných!

Vybavenie reklamácie – odstrániteľná vada:

 Ak ide o vadu, ktorú možno opraviť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne opravená (§622OZ). V prípade že kupujúci reklamuje chybu tovaru alebo ich celku, môže predávajúci odstrániť závadu výmenou chybného dielu za nový, bezchybný. Za odstrániteľné vady sa považujú také, kde ich odstránením (opravou, výmenou) neutrpí vzhľad, funkcia ani kvalita. Lehota vybavenia reklamácie je 30 dní od dátumu prevzatia reklamácie. Ak ide o odstrániteľnú chybu môže kupujúci požadovať :

bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby

jeho výmenu, pokiaľ nebol tovar používaný(§623OZ)

Vybavenie reklamácie – neodstrániteľná vada:

Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré sa nedajú opraviť, alebo by ich opravou utrpel vzhľad, kvalita a funkcia tovaru (§623OZ). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci požadovať:

– primeranú zľavu(§623OZ)

– výmenu tovaru za iný bezchybný(§623/1OZ)

– zrušenie kúpnej zmluvy(623/2OZ)

Predávajúci si vyhradzuje právo dodať výmenou za vadný tovar, tovar iný, plne funkčný, kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov.

Zánik nároku na uplatnenie reklamácie:

Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká v nasledujúcich prípadoch:

– ak vypršala u reklamačného tovaru záručná doba (nutné dokladovať)

– ak je tovar mechanicky poškodený (náraz, pád a pod.)

– pri poškodení tovaru pri preprave (nutné riešiť priamo s prepravcom pri prevzatí)

– pri poškodení neodbornou montážou, obsluhou alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar a jeho   súčasti

– ak bol výrobok poškodený nadmerným zaťažením alebo používaný v rozpore so všeobecnými  podmienkami pre daný druh výrobku.

– v prípade neoprávneného zásahu do jeho konštrukcie

– pri poškodení živlami

– ak nie je súčasťou reklamácie kópia dokladu o kúpe tovaru u predávajúceho

Oznámenie reklamácie:

Reklamáciu nám vždy najprv nahláste telefonicky a potom pošlite písomnou formou ( e-mail, list). Po nahlásení reklamácie počkajte na pokyny ako postupovať. Zistené chyby nám nahláste minimálne do 24 hodín od prevzatia zásielky. Následne bude s Vami dohodnutý spôsob a podmienky riešenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, nebude reklamácia braná do úvahy a bude bezpredmetná. Tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť doporučene na adresu predajcu. Súčasťou reklamácie musí byť:

– poškodený tovar v originálnom balení

– číslo daňového dokladu, resp. jeho kópia

– popis závady

– prípadná fotodokumentácia

Tovar, ktorý zašle kupujúci bez týchto náležitostí, je predávajúci oprávnený zaslať späť na jeho náklady. Kupujúci zašle predávajúcemu vadný tovar na svoje náklady. Opravený alebo vymenený tovar posiela predávajúci tiež na svoje náklady. Kupujúci môže doručiť reklamovaný tovar aj osobne. Aj v tomto prípade je nutné mať všetky požadované náležitosti.

Záverečné ustanovenia:

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku. Tento reklamačný poriadok je platný odo dňa 01.01.2012 do vydania nového. Všetko ostatné sa riadi Obchodným zákonníkom.

Tlačivo na stiahnutie : „Formulár o reklamácií“ . 

Nákupný košík
Návrat hore