Všeobecné obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a/ Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim – účastníkmi kúpnej zmluvy.

b/ VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom stránky tohto internetového obchodu.

c/ Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po svojej registrácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

d/ Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

e/ Predávajúci: Ing. Zuzana Dlhopolcová – DAMARA, A. Hlinku 2556/23, 960 01 Zvolen, IČO: 37552686, DIČ:1032755218.

Bankové spojenie: Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky. Adresa pobočky: Národná 6, 974 01 Banská Bystrica.
Číslo účtu: SK90 8330 0000 0025 0131 6424
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Úhradu objednávok z Českej republiky je možné po predchádzajúcom dohovore realizovať v CZK.

Nie som platiteľ DPH. 

2. Objednávka

a/ Objednávky prijímame výhradne prostredníctvom e-shopu alebo e-mailom.

b/ Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

c/ Všetky obdržané elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a za záväzné.

d/ Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného prijatia objednávky v systéme. Prijatie objednávky ( alebo jej časti) je potvrdené informačným e-mailom predávajúceho zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho. Objednávka v stave „Prijatá“ je považovaná za záväznú pre obe strany, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.

e/ Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

a/ Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky informačným e-mailom od predávajúceho o zmene stavu objednávky na „Prijatá“ (spravidla do 24 hodín od odoslania objednávky) má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 21 pracovných dní. V prípade stornovania prijatej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na externom sklade“, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

b/ Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– v prípade objednávky so stanovenou úhradou za objednaný tovar vopred po uplynutí 21 dní od objednávky tovaru kupujúcim, pokiaľ nebol tento zo strany kupujúceho do tejto doby uhradený

– v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

a/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.b.

b/ Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4b/, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

» Kontaktovať predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

» Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

– tovar musí byť nepoškodený, jednotlivé produkty neotvorené a nepoužité

– tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)

– spolu s tovarom zašlite doklad o kúpe.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Tlačivá na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť :  „Poučenie“  a  „Vzorový formulár

5. Cenové podmienky

a/ Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych predpisov.

b/ Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.

c/ Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

6. Poštovné a balné

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty
Poštovné a balné Slovenská republika:
Nákup tovaru v hodnote do 200,00 EUR vrátane – paušálna sadzba 4,90 EUR
Nákup tovaru v hodnote nad 200,00 EUR – zdarma
Poštovné a balné Česká republika – paušálna sadzba 12,00 EUR
Pri zásielkach malých rozmerov, nízkej hmotnosti a nízkej ceny môže byť nižšie poštovné – podľa
sadzobníka Slovenskej pošty.

7. Podmienky dodania tovaru a možnosti platby za tovar

Slovenská republika:
Dobierka – možné len pri objednávke tovaru do 200,00 EUR vrátane
Úhrada vpred na účet – pri objednávke nad 200,00 EUR, t.j. zaplatením vopred na bankový účet
predávajúceho uvedený v bode 1 písmeno e/.
Pri objednávkach zo zahraničia – úhrada vopred na účet

8. Dodacie podmienky

a/ Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne od 2 do 21 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

b/ Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (prípadne dodací list).

c/ Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

d/ Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného /e-mailom/ odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadných ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky, reklamácie a podmienky vrátenia tovaru upravuje  Reklamačný poriadok  

10. Zodpovednosť za správnosť informácií a záruka

a/ Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

b/ Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok

11. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EU 2016/679 (GDPR), údaje, ktoré kupujúci uvádza pri nákupe cez internet podliehajú tomuto zákonu.

Podrobnosti nájdete v osobitnej sekcii Ochrana osobných údajov.

12. Súbory cookies

Súbory cookies používame, tak ako mnoho iných spoločností poskytujúcich služby na internete. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom webovom prehliadači počas prezerania webových stránok. Ich cieľom je zabezpečiť riadne fungovanie  webovej stránky. Vďaka tomu si daná webová stránka po určitý čas uchová informácie o krokoch užívateľa a jeho preferenciách. Jedná sa predovšetkým o prihlasovacie údaje, údaje o objednávke a  pod. Tieto údaje sú uchovávané určitý čas, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať, v prípade, že na čas webovú stránku opustíte. Zaznamenávajú tiež informácie o počte návštevníkov našej webovej stránky, a ich preferenciách v rámci webu.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo vymazať vo vašom webovom prehliadači a odstrániť ich tak z vášho počítača či mobilného telefónu. Webové prehliadače si tiež môžete nastaviť, aby sa vám tieto súbory neukladali. V tomto prípade však nemusia všetky funkcie webovej stránky  fungovať a bude potrebné ich pri každej návšteve webu nastaviť manuálne.  

13. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tu uvedené VOP kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny vo VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im  a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Nákupný košík
Návrat hore